برچسب: دزدگیر اماکن

راهنمای نصب دزدگیر پارادوکس Paradox (اعلان سرقت

در سیستم اعلان سرقت پارادوکس (دزدگیر اماکن ) اگر TBL بر روی کیپد را ۱ بار فشار دهیم چراغ آن شروع به چشمک زدن میکند و اعداد موجود روی کیپد اعلان سرقت نشانگر ایرادهای موجود در دزدگیر پارادوکس است که به شرح زیر می باشند نیاز به برطرف کردن است نکته ( برطرف کردن ایرادها […]