برچسب: حفاظت

هدف از تجهیز سیستم ارتینگ

اهداف کلی اجرای سیستم ارتینگ الف-حفاظت جان انسان ها و کاربـرد مناسب سیستم های الکتریکی ، الکترونیکی و دیجیتالی ب-کارکرد صحیح تجهیزات حفاظتی پ- مهار جریان های تولیدشده از القـائـات الکتـرو مغناطیسی و تخلیه الکتریسته ساکـن ج-کاهش ولتاژ گـام و تماس در مواقع بروز اختلاف پتانسیل های خطرناک