ماه: آذر ۱۳۹۹

کلیات و تعاریف سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر ( addressable system )به سیستمی گفته میشود که در آن سیگنالهای ارسالی از هریک از آشکارسازها، شستی های دستی یا دیگر لوازم به دستگاهای کنترل و نمایشگر به صورت فردی قابل شناسایی باشد . منطقه اعلام حریق ( alarm zon ) بخش فرعی از ساختمان و محوطه حفاظت شده که […]

سوال های مربوط به سیستم اعلام حریق طبق استاندار NFPA72

انواع سیستم های دستگاه اعلام حریق را نام ببرید؟-سنسور حرارتی     b-اتصال لحیم ذوب شونده     c-.دگمه ی فشاری آتش سوزی۲-طریق کاردستگاه اعلان اتش را توضیح دهید؟سیستم اتصال و رشته سیم نازکی را می توان استفاده کردکه با قطع هر یک از آنها سیستم اعلان کند.۳- چرا در طراحی ساختمان دستگاه اعلام حریق باید در نظر بگیریم؟برای به […]